Zorg

Organisatie van de zorg

De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het onderwijs en de zorg aan alle leerlingen in de groep. Wij werken met de principes van handelingsgericht werken (HGW). Dit is een planmatige en cyclische manier van werken waarbij we proberen om zoveel mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoeften en mogelijkheden van leerlingen. Wanneer door de groepsleerkracht gesignaleerd wordt dat een kind op een bepaald vakgebied uitvalt of gedragsmatige problemen vertoont, wordt geprobeerd om binnen de groep een oplossing te zoeken. Levert dit niet het gewenste resultaat op, dan wordt de intern begeleider ingeschakeld.

De groepsleerkrachten vullen een aantal keren per jaar een groeidocument aan voor alle leerlingen, waarin belangrijke zaken en onderwijsbehoeften staan genoemd. Daarnaast hebben we veel aandacht voor het groepsproces en schoolplezier. We starten daarom elk jaar met de ‘Gouden weken’, waarin alles in teken staat van groepsvorming door middel van energizers en samenwerkingsopdrachten. De kinderen ondertekenen een omgangsprotocol. Deze regels herhalen we na de kerstvakantie door de ‘Zilveren weken’. Een korte herhaling van de Gouden weken.

Intern begeleider (IB’er)
De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg voor alle leerlingen op de Tamarisk. Zij voert onder andere gesprekken met ouders waar nodig, heeft overleg met instanties, beheert de leerlingendossiers en biedt ondersteuning aan de groepsleerkrachten. We hebben op de Tamarisk één IB’er voor alle leerlingen.

Aandachtsfunctionaris
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Onze organisatie heeft de verantwoordelijkheid om effectief te reageren op signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Vanaf juli 2013 is het wettelijk verplicht om volgens de vijf stappen van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te handelen. 

In het kort houdt dit in: 
1. Signaleren en in kaart brengen. 
2. Overleggen met een collega en eventueel raadplegen van Veilig Thuis ( anoniem ) of Steunpunt Huiselijk Geweld. 
3. Gesprek met ouders en betrokkenen. 
4. Wegen van ernst van de kindermishandeling of het huiselijk geweld. 
5. Beslissen over hulp inschakelen of melden bij Veilig Thuis of Steunpunt Huiselijk Geweld. 

Voor vragen kunt u terecht bij Elise Bruins – Reinders ([email protected]), contactpersoon binnen de Tamarisk als het gaat om de meldcode.

KIVA
In het schooljaar 2012-2013 zijn we als Tamarisk gestart met KiVa. KiVa is een succesvol antipestprogramma uit Finland. Het programma is als een van de beste antipestprogramma’s getest. Er worden door de groepsleerkrachten wekelijks KiVa-lessen gegeven. Mocht er sprake zijn van een kind dat zich gepest voelt dan gaat de KiVa-coordinator is gesprek met het gepeste kind. Vervolgens wordt een steungroep opgericht. In deze groep zitten de kinderen die het kind gaan ondersteunen. Door deze groep een aantal keren bij elkaar te laten komen zien we dat het pesten flink afneemt. Als dit niet voldoende is kunnen we de herstelaanpak inzetten en ondernemen we verdere stappen.

Maar dit is niet alles. KiVa zorgt er ook voor dat het schoolwelbevinden, de motivatie en de schoolprestaties van alle leerlingen verbeteren. Ook het welbevinden van de leerkracht verbetert, omdat KiVa-leerkrachten beter zijn toegerust om pesten aan te pakken, waardoor de sfeer in de klas verbetert.