Visie en missie

Over de Tamarisk

 

De naam van de school
De school is in 1996 ontstaan door een fusie van drie scholen in Groningen-Zuid en er is gekozen voor de naam De Tamarisk. Bij de ingang van elke locatie staat een tamarisk. De tamarisk is een struikachtige boom die in zeer droge klimaten kan groeien. De naam is representatief voor de manier waarop de school inhoud probeert te geven aan het basisonderwijs.De boom heeft diepe wortels om in het droge klimaat te kunnen groeien. De wortels van de school liggen in het Christendom. Dit is het uitgangspunt voor handelen in de school. Het doel hierbij is het welzijn van de kinderen die aan de zorg van de school zijn toevertrouwd. De Tamarisk is het teken van éénwording van de drie voormalige scholen.

Een nadere kennismaking

De Tamarisk maakt samen met tien andere basisscholen deel uit van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Groningen (VCOG). Het doel van de vereniging is de instandhouding en ontwikkeling van christelijk onderwijs in de stad. De elf scholen zijn gelijkmatig verdeeld over de diverse wijken en Hoogkerk. De Tamarisk verzorgt in geheel Groningen-Zuid basisonderwijs voor leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. In beide gebouwen is een aantrekkelijke school gehuisvest aangevuld met opvangmogelijkheden, ook voor jongere kinderen. De locaties zijn genoemd naar de wijk waarin ze zijn gesitueerd.

Locatie De Wijert
De locatie is gevestigd aan de Van Ketwich Verschuurlaan 90 en wordt bezocht door leerlingen uit: De Wijert, Hoornse Meer, Hoornse Park, en De Piccardthof. Het gebouw stamt uit 1972 en is in 1985 aangepast aan de eisen van het basis-onderwijs. Het beschikt over zeven groepslokalen, een speellokaal, ontmoetingsruimte (momenteel in gebruik als les- en overblijflokaal), orthotheek, administratie- en directiekamer, diverse bergruimtes en twee grote pleinen voor onder- en bovenbouw. In centrale ruimtes zijn diverse speel-werkhoeken ingericht. In het gebouw wordt lesgegeven aan de groepen 1 tot en met 8. Daarnaast zijn er twee VVE-groepen ( Voor- en Vroegschoolse Educatie). Hier wordt extra aandacht besteed aan kinderen met extra behoefte aan taalondersteuning.

Locatie Corpus den Hoorn
De locatie is gevestigd aan de Canadalaan 2 en wordt bezocht door leerlingen uit: Corpus den Hoorn, Grunobuurt, Rivierenbuurt, Laanhuizen, Zeeheldenbuurt, De Wijert, Hoornse Meer, Hoornse Park, De Piccardthof en Buitenhof. Het gebouw stamt uit de jaren 60 en is volledig gerenoveerd en aangepast in 1998. Het beschikt over zes groepslokalen, een speellokaal (tevens ontmoetingsruimte), orthotheek, personeels- en directiekamer, enkele multifunctionele ruimtes, diverse bergruimtes en een mooi plein voor onder- en bovenbouw. In centrale ruimtes zijn diverse speelwerkhoeken ingericht. In het gebouw wordt lesgegeven aan de groepen 1 tot en met 8. De tussen de middagopvang is in handen van de SKSG.
Waarom kiezen voor De Tamarisk?
Ouders en verzorgers kiezen om allerlei redenen voor een school. Een aantal ouders kiest voor de Tamarisk vanwege de identiteit. Ook zijn er andere redenen waarom ouders voor onze school kiezen; het Daltoncept,kleine groepen, goede bereikbaarheid binnen de wijk en de sfeer en geborgenheid die ouders/verzorgers bij ons op school ervaren.

 

Uitgangspunten
Een algemene voorwaarde is dat uw kind zich veilig voelt in de ontmoeting met leerkrachten en medeleerlingen. Er wordt daarom met elkaar omgegaan op basis van belangstelling. Kinderen en leerkrachten werken met elkaar samen en streven naar een veilige, positieve en zorgzame sfeer. In dit klimaat wordt het kind als volwaardig gezien. Naast de methode die we hanteren voor sociaal emotionele ontwikkeling “Omgaan met jezelf en de ander”, hanteren we ook ons zg. “Omgangsprotocol”, starten we elk nieuwe schooljaar met de zg. “Gouden weken”, waarin er veel aandacht is voor een goede groepsvorming en zijn we een “KIVA-school”, een methodiek waarbij pesten op een effectieve wijze wordt aangepakt en allerlei vormen van ongewenst gedrag wordt voorkomen.

Onderwijs

Kwaliteit is in ons onderwijs een kernbegrip. Kinderen worden binnen de grenzen van hun eigen mogelijkheden en belangstelling gestimuleerd tot het leveren van een zo optimaal mogelijke prestatie. Daarom hebben wij ervoor gekozen om ons onderwijs in te richten volgens de Daltonprincipes en zijn we sinds 2009 een gecertificeerde Daltonschool. ( Zie op de homepage het tabblad <DALTON> voor meer informatie)

Onze methodes voldoen allemaal aan de door het Ministerie van Onderwijs verplicht gestelde kerndoelen. Deze methodes worden regelmatig geëvalueerd en zonodig aangepast of vervangen. Zo zullen we in het schooljaar 2013-2014 het vak Engels aan gaan bieden van groep 1 t/m 8 en zal de methode voor het aardrijkskundeonderwijs worden vervangen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze leerlingen meer interesse gaan tonen in de zg. “beta-vakken”. In dit kader doen we als Tamarisk mee met een haalbaarheidsonderzoek”Kubusschool”, waarin het vak Onderzoeken & Ontdekken centraal zal staan. Door toetsing, registratie en interne analyses wordt gekeken naar onze opbrengsten. Dit doen we zowel op leerling-, groeps- als schoolniveau. In dit kader worden alle leerlingen gevolgd in hun ontwikkeling d.m.v. ons LVS ( Leerling Volg Systeem), worden er analyses gemaakt en van daaruit wordt er gewerkt met zg. “periodedoelen”. Leidend binnen de organisatie van ons onderwijs zijn de zes kernwaarden zoals die bij het hoofdstuk “Dalton” zijn omschreven. Daarom willen we onze kinderen verantwoordelijkheid bijbrengen voor hun eigen doen en handelen, maar ze ook ter verantwoording roepen, wordt er gewerkt aan hun zelfstandigheid, zodat ze steeds meer zelf de oplossingen kunnen bedenken voor problemen en dat ze de vaardigheden aanleren om te kunnen samenwerken met anderen. Daarnaast willen we als school effectief zijn en goede opbrengsten genereren, waarbij de mogelijkheden van het individuele kind centraal staan. In april 2013 zijn we gevisiteerd door de inspectie van onderwijs met als uitkomst dat we eenbasisarrangement toegewezen hebben gekregen.

 

De Kubusschool.

Het “Kubusschoolconcept” is bedacht omdat er vraag is vanuit het basisonderwijs naar een inspirerende praktisch toepasbare en duurzame vorm van bétatechnisch onderwijs voor basisschoolkinderen. Het concept is geïnspireerd op dat van het Technasium.De Tamarisk hanteert als “kubusschool”de volgende uitgangspunten:

Experimenteren aanbieden als een nieuw, apart vak.
Werken met de wereld buiten school.
Leerlingen mogen zelf oplossingen bedenken.
Er is ruimte om te experimenteren.
We zorgen voor kwaliteit door deskundigheid.
Daarmee hebben we de volgende doelen voor ogen:

Ontwikkelen van talent bij alle kinderen op de basisschool.
Het kind laten ervaren dat het zelf nieuwe dingen kan leren.
Kinderen uitdagen om een originele strategie te kiezen om dingen op te lossen.
Het kind in staat stellen om zijn omgeving (mensen,spullen) te gebruiken.
Het kind plezier in “leren” laten beleven.
De nieuwsgierigheid en het doorzettingsvermogen van kinderen stimuleren.
Eind schooljaar 2013-2014 wordt het haalbaarheidsonderzoek omtrent de “Kubusschool”afgerond en zullen de volgende stappen worden gezet.

 

B-slim.

B-Slim is een project van de gemeente Groningen dat ze richt op jongeren van 4 tot 15 jaar. Doelstelling van het project is om deze jongeren via een activiteitenaanbod te stimuleren tot een actieve en gezonde leefstijl. Dit activiteitenaanbod biedt jongeren de mogelijkheid hun sportieve talenten te ontdekken en ontwikkelen. Hierbij houdt het project de Nederlandse Norm voor Gezond bewegen (NNGB) aan. De NNGB gaat er vanuit dat kinderen en jongeren minimaal 1 uur per dag intensief moeten bewegen om gezond te blijven.
De Bslim-activiteiten kenmerken zich door het laagdrempelige karakter en de vaste tijdstippen van uitvoering. We hanteren hierbij de uitgangspunten van Fair Play waarbij respect voor de tegenstander, de medespeler, de leiding en de omgeving centraal staan. Bovendien zijn de sport-en beweegactiviteiten afgestemd op de behoefte binnen de wijk, waarbij sportverenigingen uitdrukkelijk als partner zijn verbonden.

Binnen het project streven partners naar de volgende resultaten:

Laagdrempelig naschools sportaanbod/sportinstuif voor diverse leeftijdsgroepen in de eigen wijk, in samenwerking met sportverenigingen;
Het aanbieden van beweegmomenten in tussenschoolse pauzes;
Promotie van bewegen, sporten, fair-play en gezonde voeding maakt onderdeel uit van het bewegingsaanbod;
De samenwerking met sportverenigingen leidt tot versterking van 10 verenigingen, waarbij 5 een structurele samenwerking aangaan met 1 of meerdere vensterscholen;
Kinderen met een motorische beperking, krijgen een aanbod tot een MRT-traject (Motorisch Remedial Teaching).
Op de Tamarisk heeft de brede vakdocent bewegingsonderwijs de combinatiefunctie van vakleerkracht en B-Slim docent.

 

KIVA.

KiVa is een succesvol antipestprogramma uit Finland dat nu nu ook in Nederland wordt ingevoerd. KiVa is gebruiksvriendelijk, vernieuwend en als een van de beste antipestprogramma’s getest. Het KiVa antipestprogramma biedt scholen een aantrekkelijk en gevarieerd programma om pesten tegen te gaan. In Finland werd dankzij het preventieve programma pesten met 40% voorkomen. Als pesten toch voorkwam, zorgde een curatieve aanpak (steungroepaanpak en/of herstelaanpak) er voor dat de pestsituaties bijna zonder uitzondering werden opgelost. KiVa wordt in Finland inmiddels op meer dan 90% van de scholen gebruikt.

Maar dit is niet alles. KiVa zorgt er ook voor dat het schoolwelbevinden, de motivatie en de schoolprestaties vanalle leerlingen verbeteren. Ook het welbevinden van de leerkracht verbetert, omdat KiVa-leerkrachten beter zijn toegerust om pesten aan te pakken, waardoor de sfeer in de klas verbetert.
Het succes van KiVa is ook door anderen erkend. KiVa won in 2009 de European Crime Prevention Award. Daarnaast is KiVa in een vergelijking met alle mogelijke antipestprogramma’s als een van de beste naar voren gekomen.

In het schooljaar 2012-2013 zijn we als Tamarisk gestart met dit programma en de ervaringen die we hebben opgedaan zijn erg positief. Daarom continueren we het programma in het schooljaar 2013-2014.

Bouw spelhal is gestart.

Nieuwbouw.

Zoals bekend is het vorige aanbestedingstraject vanwege financiële overschrijding afgeblazen door de gemeente. Niet lang daarna is een tweede ontwerpfase ingegaan. Er moest bezuinigd worden en daardoor heeft men de spelfunctie uit het gebouw gehaald. Dit betekent dat er op de plek waar de oude sporthal heeft gestaan er nu een nieuwe spelhal komt en de multifunctionele accomodatie zal vanwege het wegvallen van die spelfunctie geen twee, maar nog slechts één verdieping tellen.

De architect heeft zoveel mogelijk de sfeer en de inrichting van het eerste ontwerp geintegreerd in dit tweede ontwerp. Ook dit belooft weer een prachtig gebouw te worden met een duidelijke uitstraling naar de wijk.

De aanbestedingsprocedure is op dit moment in volle gang en naar verwachting zal er eind 2019 worden gestart met de bouw, zodat men eind 2020 het gebouw op kan leveren. Ook loopt er op dit moment een prijsvraag onder de bewoners van de wijk om een nieuwe naam te verzinnen voor het gebouw. Binnenkort zal de wethouder onderwijs een definitieve keuze maken.

De gebruikers hopen met trots eind 2020, begin 2021 het nieuwe gebouw in gebruik te kunnen nemen.

De betekenis van een Multifunctionele Accomodatie + spelhal reikt veel verder dan het voor de hand liggend avondgebruik van de spelhal. In een bestaande wijk zorgt de komst van een MFA voor hernieuwd elan, wordt nieuw leven geblazen in sluimerende sociale verbanden en kunnen de bewoners nog trotser zijn op hun wijk. De open middenruimte verbindt alle functies die het gebouw heeft. Alle ruimtes kunnen afzonderlijk afgesloten worden, maar ook gedeeld of dubbel gebruikt worden voor verschillende doeleinden; dit levert uiteindelijk meer op dan losse gebouwen voor iedere functie. De ruime trappenpartij is tevens een tribunetrap die gebruikt kan worden als er voorstellingen plaatsvinden in het speellokaal.