Visie en missie

Over de Tamarisk

 

 

Identiteit
Wij zijn een modern christelijke school. Wij vertellen de kinderen verhalen, zingen samen, vieren feesten en hebben veel aandacht voor normen en waarden. Wij vinden het als school erg belangrijk dat iedereen zich welkom voelt. Dus ook vieringen van andere godsdiensten krijgen aandacht. Onderdeel van onze identiteit is dat iedereen mag zijn, wie hij of zij wil zijn. Hierin willen wij geen onderscheid maken.

Een nadere kennismaking
De Tamarisk maakt samen met tien andere basisscholen deel uit van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Groningen (VCOG). De Tamarisk verzorgt in geheel Groningen-Zuid basisonderwijs voor leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. In beide gebouwen is een aantrekkelijke school gehuisvest aangevuld met opvangmogelijkheden, ook voor jongere kinderen. De locaties zijn genoemd naar de wijk waarin ze zijn gesitueerd.

Locatie De Wiardt
De locatie is gevestigd aan de van Lenneplaan 8. Het gebouw is in mei 2021 opgeleverd. Het beschikt over zeven groepslokalen, een speellokaal, een Daltonplein, administratie- en directiekamer, diverse bergruimtes. Het gebouw kent twee verdiepingen, waarbij op de bendenveredieping de groepen 1/2 en de voorschoolse opvang zijn gehuisvest ( 0-4 jaar). In centrale ruimtes zijn diverse speel-werkhoeken ingericht. In het gebouw wordt lesgegeven aan de groepen 1 tot en met 8. Daarnaast is er een VVE-groep ( Voor- en Vroegschoolse Educatie). Hier wordt extra aandacht besteed aan kinderen met extra behoefte aan taalondersteuning.

Locatie Corpus den Hoorn
De locatie is gevestigd aan de Canadalaan 2. Het beschikt over zes groepslokalen, een speellokaal, enkele multifunctionele ruimtes en een mooi plein voor onder – en bovenbouw. In centrale ruimtes zijn diverse speelwerkhoeken ingericht. In het gebouw wordt lesgegeven aan de groepen 1 tot en met 8. 
Ook zit hier sinds kort een peuterspeelzaal. 

Waarom kiezen voor De Tamarisk?
Ouders en verzorgers kiezen om allerlei redenen voor een school. Een aantal ouders kiest voor de Tamarisk vanwege de identiteit. Ook zijn er andere redenen waarom ouders voor onze school kiezen; het Daltoncept,kleine groepen, goede bereikbaarheid binnen de wijk en de sfeer en geborgenheid die ouders/verzorgers bij ons op school ervaren.

Uitgangspunten
Een algemene voorwaarde is dat uw kind zich veilig voelt in de ontmoeting met leerkrachten en medeleerlingen. Er wordt daarom met elkaar omgegaan op basis van belangstelling. Kinderen en leerkrachten werken met elkaar samen en streven naar een veilige, positieve en zorgzame sfeer. In dit klimaat wordt het kind als volwaardig gezien. 

Onderwijs
Kwaliteit is in ons onderwijs een kernbegrip. Kinderen worden binnen de grenzen van hun eigen mogelijkheden en belangstelling gestimuleerd tot het leveren van een zo optimaal mogelijke prestatie. Daarom hebben wij ervoor gekozen om ons onderwijs in te richten volgens de Daltonprincipes. Wij zijn sinds 2009 een gecertificeerde Daltonschool.