Aanbod

Wat is Kiva?

 

KiVa is een preventief, schoolbreed programma, gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. Het programma zet in op positieve groepsvorming, zodat ieder kind met plezier naar school gaat.
Met KiVa worden de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen gestimuleerd. Zo verbeteren de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school. Groepsproblemen, zoals pesten, worden met KiVa effectief voorkomen. Het programma zet inhoudelijk in op preventie maar bevat ook curatieve onderdelen waarmee problemen worden opgelost.
KiVa is ontwikkeld aan de universiteit van Finland en is wetenschappelijk bewezen effectief!
Het is het enige programma waarvan de effectiviteit internationaal is aangetoond. Doordat KiVa een sterke link heeft met de wetenschappelijke wereld, blijft het programma zich continue doorontwikkelen.

Voor meer informatie, ga naar KiVa (www.kivaschool.nl)

 

Kubus

 

 

De Tamarisk is een Kubusschool. Kubusschool zijn, betekent dat we gericht aandacht hebben voor wetenschap en techniek. Twee keer per jaar houden wij ons bezig met een kubusproject. De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan dan aan de slag met een probleem of opdracht van een echte externe opdrachtgever.

Door in groepjes aan de slag te gaan, wordt de nieuwsgierigheid aangewakkerd en leren kinderen samen te werken en te luisteren naar ideeën van anderen. Bovendien leren ze omgaan met tegenslagen en zoeken naar eigen creatieve en andere oplossingen. Zo ontstaat er betrokkenheid bij problemen in de wereld om hen heen.

Het project wordt afgesloten met een presentatie van de ideeën en oplossingen aan experts en de opdrachtgever.

Engels

 

 

Op de Tamarisk geven wij het vak Engels vanaf groep 1 t/m 8. Hiervoor gebruiken wij de methode Take is easy. Dit is speciaal ontwikkeld voor het digibord en daarmee gegarandeerd interactief, actueel én effectief. De stof biedt volop variatie, differentiatie en verdieping. Kortom: een uitstekende voorbereiding op Engels in het voortgezet onderwijs. Met hulp van de native speaking co-teachers van Take it easy leren de kinderen correct Engels.

 

Bslim

 

Bslim is een sportief leefstijlprogramma actief in de stad Groningen. Het programma brengt met zijn gratis en laagdrempelige sport- en beweegactiviteiten de jeugd van 4 tot 15 jaar in beweging. Activiteiten die zij aanbieden:
⦁ Laagdrempelig naschools sportaanbod/sportinstuif voor diverse leeftijdsgroepen in de eigen wijk, in samenwerking met sportverenigingen;
⦁ Actieve pauzes;
⦁ Promotie van bewegen, sporten, fair-play en gezonde voeding.
⦁ Stimuleren van scholen om vignet gezonde school te behalen op het onderdeel sport & bewegen; De Tamarisk heeft dit vignet!
⦁ Opzetten van SchoolSportClub in de wijk;
⦁ Kinderen met een motorische achterstand, krijgen een aanbod tot een MRT-traject (Motorisch Remedial Teaching);
⦁ Clinics door sportaanbieders.

 

Kunst & cultuur

 

Kunst en cultuur zijn onmisbaar voor de vorming van jonge mensen. Cultuuronderwijs draagt bij aan de culturele en creatieve ontwikkeling van kinderen. Lessen in muziek, theater en beeldende vorming zijn niet alleen leuk, maar ook nodig voor brede vorming. Cultuureducatie is daarom belangrijk in heel het onderwijs.
Door cultuuronderwijs ontwikkelen kinderen hun creatieve talenten en leren zij de waarde van kunst te begrijpen. Het is doelbewust leren over en door middel van kunst, erfgoed en media via gerichte instructie. Leerlingen werken aan hun culturele competenties en ontdekken hun talenten. Ze doen kennis op over de kunstdisciplines, het cultureel erfgoed en de media(kunst). De leerlingen leren ook de disciplines als expressie- en communicatiemiddel in te zetten. Ze leren technieken en (denk)vaardigheden en ontwikkelen een open houding ten aanzien van cultuur.
Cultuuronderwijs omvat:
⦁ Beeldende vorming, zoals o.a. ruimtelijk bouwen, tekenen, schilderen, hout bewerken, boetseren, drukkunst en digitale media.
⦁ Muziek, zoals zingen, luisteren, muziek maken, muziek vastleggen en bewegen op muziek.
⦁ Drama, zoals improvisatie, toneel, film en theater.
⦁ Dans, zoals dans-elementen oefenen en kennis maken met diverse dansstijlen.
⦁ Erfgoed, zoals historische gebouwen, literatuur en poëzie.
Bij de Tamarisk bieden wij Culturele en Kunstzinnig vorming (CKV) aan door middel van workshops, uitstapjes en groepsbezoeken van professionals. Hierbij is het streven dat alle domeinen aan bod komen gedurende een schooljaar. Zo krijgen de kinderen een breed aanbod van culturele activiteiten.

 

Breinenklas

 

De manier van leren is bij een meer – en hoogbegaafd kind anders dan gemiddeld. Naast verveling, kan dit een reden zijn waarom een meer- en hoogbegaafd kind soms onder presteert in een reguliere klas. De breinenklas is gericht op de aanpak van een opdracht en minder gericht op het resultaat. Een moeilijke som uitrekenen kunnen deze kinderen namelijk wel. Belangrijker is dat ze inzicht krijgen in hun eigen leerproces.
Waarom dat zo belangrijk is? Als je een gemiddeld kind bent en je haalt een onvoldoende, dan weet je dat je de stof moet herhalen. Of je zoekt andere informatiebronnen om de stof te begrijpen. Dit klinkt heel logisch en simpel, maar toch is het allemaal aangeleerd gedrag. Dus als jij als kind overal goed in was op school, en als volwassene stuit je plotseling op iets waar je minder goed in bent, dan heb je geen idee hoe je hier beter in moet presteren. De breinenklas helpt het kind met dit leerproces.
Altijd maar de slimste van de klas zijn, is voor een meer – en hoogbegaafd kind soms vervelend. Niemand wil anders zijn. En omdat het meer – en hoogbegaafde kind vaak voorloopt op de lesstof, zorgt dit voor een steeds grotere kloof tussen hem/haar en de klasgenootjes. Het kind werkt dus veelal alleen en heeft daardoor minder sociale interactie. De breinenklas is daarom goed voor de sociale vaardigheden. Het kind werkt samen met kinderen die hetzelfde leerniveau en ook dezelfde manier van denken hebben.
Op de Tamarisk worden kinderen vanaf groep 5 geselecteerd, door de leerkracht, om in aanmerking te komen voor deze breinenklas. De kinderen krijgen hier extra vakken en ook meer aandacht voor Engels, techniek en onderzoek.

 

Taaltuin en verdiepingsgroep

 

Op locatie de Wiardt is er in groep 1/2 de Taaltuin. Twee dagen in de week, op woensdag en donderdag, zitten de kinderen van de Taaltuin kinderen in de andere kleuterklas om extra te oefenen met taal.

We willen in Nederland dat alle kinderen evenveel kans hebben op een goede opleiding. Wanneer een kind begint met een achterstand op de basisschool, wordt een soepele voortgang op school moeilijk gemaakt. Op locatie de Wiardt bieden wij in groep 1/2 de Taaltuin aan. De Taaltuin biedt een systematische en methodische aanpak om achterstanden zo vroeg mogelijk te ondervangen. In de Taaltuin kunnen kinderen op een speelse manier hun taalachterstand inhalen en een goede start maken.

Doordat de kinderen in de andere kleutergroep les krijgen, blijft automatisch de verdiepingsgroep over. Kinderen die al iets meer aankunnen op het gebied van woordenschat, beginnend lezen, maar ook rekenen, krijgen hier extra uitdaging.
Verder is er een goede en laagdrempelige samenwerking met groep 3/4. Wanneer er kinderen zijn die meer uitdaging nodig hebben, kunnen zij momenten alvast meedoen in groep 3.

Kookles

 

Op locatie de Wiardt hebben wij een kook- en technieklokaal. Tijdens workshops of met eigen klas wordt er regelmatig gekookt in het kooklokaal. Ook het Wij-Team gebruikt het voor naschoolse kooklessen. Kooklessen hebben veel overlap met het lesprogramma en kerndoelen, zoals recepten lezen, wegen, meten, woordenschat en samenwerken. Op de Wiardt krijgen de kinderen al vanaf groep 1 kookles.

Techniek

Bij ons op de Tamarisk hebben wij aandacht voor nieuwe ontwikkelingen en vaardigheden die kinderen hierbij nodig hebben. Tijdens het Kubus project is er veel aandacht voor techniek in de bovenbouw, maar de onderbouw krijgt ook al techniekles. Vanaf groep 1 maken kinderen al kennis met programmeren en de 3d-printer. Op een speelse manier wordt hiermee kennis gemaakt en vaardigheden aangeleerd, om hiermee het technische inzicht te vergroten.