Zichtbare activiteiten op de bouwplaats

Sloop bibliotheek.

Er zijn nu duidelijk zichtbare activiteiten op de plaats waar het nieuwe MFA gebouwd gaat worden. Zo is de bibliotheek al gesloopt, zodat het terrein straks klaar is voor de bouw.

De stand van zaken op 1 september 2016 is dat de omgevingsvergunning is aangevraagd. De looptijd hiervan is 26 weken en de hoop is dat eind febr. de vergunning onherroepelijk is. Tevens loopt de aanbesteding, zodat eind oktober 2016 een start kan worden gemaakt met de keuze van de aannemer.

Daarnaast loopt er nog een traject met de NAM omtrent het aardbevingsbestendig bouwen. Daar hopen we voor de kerstvakantie duidlijkheid over te hebben, zodat we de planning kunnen handhaven van een bouwperiode van maart 2017 tot maart 2018. Dan hopen de gebruikers met trots het nieuwe MFA in gebruik te kunnen nemen, een MFA dat Architectuurstudio Herman Hertzberger als volgt omschrijft

"Het gebouw wordt een krachtige verschijning en heft de huidige losse verzameling van gebouwen op. Aan de Van Iddekingeweg krijgt de MFA een serre over de gehele lengte van de gevel. De ruimte in deze serre is een groot gedeelte van het jaar te gebruiken als extra onderwijs- of verblijfsruimte. Het is een extraatje dat op eenvoudige wijze is te realiseren, een grote meerwaarde heeft voor de school en een grote uitstraling heeft naar de omgeving. Je ziet het onderwijs plaatsvinden!

De betekenis van een MFA voor de buurt reikt veel verder dan het voor de hand liggend avondgebruik van in dit geval de spelhallen. In een bestaande wijk zorgt de komst van een MFA voor hernieuwd elan, wordt nieuw leven geblazen in sluimerende sociale verbanden en kunnen bewoners trots zijn op hun wijk. Onderwijsruimtes, Forum en sportruimtes kunnen onderling gedeeld worden en met een geringe inspanning voor meer doeleinden geschikt gemaakt worden.

 

De open middenruimte verbindt alle functies die het gebouw heeft. Alle ruimtes kunnen afzonderlijk afgesloten worden, maar ook gedeeld of dubbel gebruikt worden voor verschillende doeleinden; dit levert uiteindelijk meer op dan losse gebouwen voor iedere functie. De ruime trappenpartij in deze middenruimte mondt uit in een tribunetrap die gebruikt kan worden als er voorstellingen in het speellokaal plaatsvinden."

 

Bibliotheek wordt onderdeel van het nieuwe MFA.

De afgelopen periode is er minder progressie geboekt wat betreft de nieuwbouw aan de van Iddekingeweg, aangezien er vertraging werd opgelopen in de besluitvorming omtrent de bibliotheek in Groningen-Zuid. In de oorspronkelijke plannen werd het nieuwe MFA over de oude bibliotheek heengebouwd. Echter nu de bibliotheek onderdeel wordt van het Groninger Forum heeft de gemeente besloten dat het bibliotheekfiliaal in Groningen-Zuid nu integraal wordt meegenomen in de nieuwbouwplannen. Nu dit besluit is genomen zal het V.O. ( Voorlopig Ontwerp) worden aangepast. Binnen de organisatie wordt er gewerkt met een projectteam (de gebruikers) en een ontwerpteam (architect, adviseurs). In de zomervakantie wordt er nu doorgewerkt, zodat in september de gemeenteraad een besluit kan nemen over de financiering van het project. Het streven is dat de gebruikers ( de Tamarisk, de bibliotheek, COP/Kids First en de sport) in sept. 2017 de nieuwe M.F.A. kunnen betrekken.

Architectuurstudio Herman Hertzberger winnaar ontwerpronde!

Op maandag 17 febr. heeft architectuurstudio Herman Hertzberger tijdens een ouderavond op locatie de Wijert hun visie gegeven op het winnende ontwerp voor een M.F.A. in de Wijert. Een Daltonkindcentrum waarbij de Tamarisk en de kinderopvang ( COP/Kids First) het pedagogische hart vormen van het centum en waarbij ook de bibliotheek en de spelhal een prominente plaats in zullen nemen.

In de afgelopen periode is er achter de schermen hard gewerkt om dit alles vorm te kunnen geven. Alle participanten hebben gewerkt met klankbordgroepen wat uitmondde in een plan van Functies en Activiteiten. Met dit plan zijn de geselecteerde architecten aan de slag gegaan met architectuurstudio HH als winnaar.Bij de opstelling van dit PvF is op basis van de gemeenschappelijke beleidsinzichten bepaald dat de doelstellingen plus de missie en mentaliteit van dit MFA in sterke mate bepaald gaan worden door het Daltonconcept van de Tamarisk.

Architectuurstudio HH over het concept: "we willen met ons gebouw het belang aangeven van de centrale groenzone in de wijk. We vinden het van belang dat in navolging van stedebouwkundige uitgangspunten van de wijk het toekomstige Daltonkindcentrum een helder en eenduidig gebouw wordt dat met haar verschijning een sterke stedebouwkundige bjdrage levert aan het centrale hart en de groenzone met de vijver.Daarom wordt het één geheel met 3 lagen hoog op de plek van de bibliotheek. Door het gebouw hier te plaatsen en over de bestaande bibliotheek heen te bouwen ontstaat een prominent gebouw op deze belangrijke plek in de Wijert.".

Op de ouderavond van 17 febuari is het boekje gepresenteerd "Resultaat architectselectie MFA De Wijert", waarin het ontwerp van HH uitgebreid is te zien. Dit boekje is ondertussen onder alle ouders/verzorgers verspreid.

Ondertussen is er ook duidelijkheid gekomen omtrent de kwestie van de sporthal in de Wijert. De geplande spelhal in het ontwerp kan doorgang vinden. Tegen de zomervakantie verwachten we dat de gemeenteraad een besluit zal nemen omtrent de nieuwbouw, maar we zijn optimistisch gestemd, want onze wethouder Ton Schroor heeft zich al meermalen sterk gemaakt voor de verwezenlijking van dit plan.

De Tamarisk is een school  met de locaties verspreid over 3 wijken ( Helpman, Wijert en Corpus ) Dit heeft alles te maken met verschillende fusies die in het verleden hebben plaatsgevonden. In de Wijert ( aan de van Ketwich Verschuurlaan) stond vroeger de Nicolaas Beetsschool, in de wijk Helpman, aan de Coenderwersweg,  hadden we de Savornin Lohmanschool en  in Corpus bij een latere fusie werd daar de Parkschool, gevestigd in de Lorentzstraat, nog aan toegevoegd en de school kreeg de nieuwe naam De Tamarisk. Toentertijd is ervoor gekozen om deze drie locaties in stand te houden. Echter de school was zich er terdege  van bewust dat de levensvatbaarheid van deze locaties af zou hangen of de school in staat zou zijn om volledig onderwijs te verzorgen op alle locaties ( groep 1 t/m 8).We werden dus één school en dat betekende dan dus ook dat er 1x financiële vergoeding tegenover stond op basis van het aantal leerlingen. Het vergt veel creativiteit  om met dit budget 3 locaties op een verantwoorde onderwijsinhoudelijke wijze in stand te kunnen houden.

Toch zijn we er als Tamarisk jarenlang in geslaagd onze school op deze manier te organiseren, zonder daarbij afbreuk te doen aan de kwaliteit van het onderwijs, wat nog eens wordt bevestigd door de inspectie van het onderwijs die eind schooljaar 2012-2013 tijdens een uitgebreid inspectiebezoek op al onze locaties ons weer een dikke voldoende heeft gegeven. Een groot compliment voor de inzet van de leerkrachten en leerlingen.

De laatste jaren merken we dat we alle zeilen bij moeten zetten om het volledige onderwijsaanbod (gr. 1 t/m 8) op alle locaties op een goede manier te kunnen blijven realiseren. Om ons als school goed te kunnen profileren hebben we onze onderwijskundige uitgangspunten tegen het licht te houden. Zo zijn we in 2009 een Daltonschoolgeworden, zijn ingestapt op het KIVA-project met een actief anti-pestbeleid, hebben het “Hoorns model” als schooltijdenregeling ingevoerd en zijn we vorig schooljaar begonnen met het “Kubusschoolproject” , een project dat volgend schooljaar concreet gaat worden en waarbij de nadruk wordt gelegd op het vak “onderzoeken & ontdekken”. Nadruk op de Beta-vakken  als voorloper van het Technasium.

Toch denken we dat nu het moment is gekomen om de Tamarisk op een meer effectievere wijze te organiseren. Deze kans dient zich aan bij de plannen voor een M.F.A. ( Multi Functionele Accommodatie ) aan de van Iddekingeweg ( bij de bibliotheek en sporthal) De gemeente heeft plannen voor nieuwbouw van de sportvoorziening en binnen deze ontwikkeling hebben een aantal participanten elkaar gevonden om deze M.F.A. inhoud te gaan geven. De Tamarisk heeft er voor gekozen te participeren in dit nieuwbouw project. Dit heeft wel als consequentie dat de locaties in Helpman en de Wijert t.z.t. afgestoten zullen worden en dat locatie Corpus blijft gehandhaafd.

Bij de nieuwbouw zijn de volgende participanten in beeld:

  • Cdbs De Tamarisk.
  • De bibliotheek.
  • Kinderopvang ( COP/Kids First)
  • Sportvoorziening.
  • M.F.C. ( Multi Functioneel Centrum)
  • C.J.G. ( Centrum voor Jeugd en Gezin)

Zoals al gezegd zal het MFA een samenwerkingsverband gaan vormen met de onderlinge partners. Dit wordt ook wel het “Brede School” principe genoemd en in Groningen beter bekend als "Vensterschool". Binnen de organisatie van de Vensterschool speelt de school een cruciale rol.De Tamarisk heeft een duidelijk onderwijskundig Daltonconcept , waarbij van alle kernwaarden zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken de meeste nadruk krijgen. We vinden het belangrijk dat we binnen een nieuw gebouw met alle partners richting de kinderen dezelfde pedagogische taal spreken. Niet alleen op school, in de klas, maar ook bij voor-, tussen- en naschoolse opvang en bij de kinderopvang, m.a.w. voor kinderen van 0-13 jaar.

Zo willen we als Tamarisk samen met onze partners komen tot een “Daltonkindcentrum ”. Dat betekent een nauwe samenwerking tussen de verschillende partners waar de 4 O’s ( nderwijs, pvoeding, ntspanning en pvang) moeten leiden tot de 5 O; de ntwikkeling van het kind. Daarom zal er een ontwikkelingsruimte worden gecreëerd voor de kinderen, waar opvang, educatie, onderwijs en ontwikkeling integraal wordt aangeboden binnen de kaders van de Daltonuitgangspunten.

In het schooljaar 2013-2014 zal het Pakket van Eisen bekend zijn en zal er een architectenbureau worden geselecteerd die mag tekenen voor het ontwerp.In het schooljaar 2015-2016 hopen we het project te kunnen voltooien.

 

 Bericht De Gezinsbode. (april 2013)

GRONINGEN – Onderwijswethouder Ton Schroor gaf gisteren het startsein voor de nieuwe multifunctionele accommodatie in De Wijert. De kern van de nieuwbouw wordt gevormd door het onderkomen voor christelijke basisschool De Tamarisk, de buitenschoolse opvang en een spelhal.

Het gebouw komt op de locatie die omsloten wordt door de Van Lenneplaan, de Vondellaan en Van Iddekingeweg. De gebruikers gaan bepalen welke functies en activiteiten het nieuwe gebouw in zich moet hebben.

Sporthal vervangen

Deze nieuwbouw in De Wijert staat al geruime tijd op de agenda. De huidige sporthal speelt daarin een belangrijke rol. Voorlopig gaan de plannen ervan uit dat deze vervangen gaat worden door een spelhal, die opgedeeld kan worden in twee gymzalen. Daarnaast is dan het plan een nieuwe sporthal op het Europapark te bouwen. Overigens is nog niet helemaal zeker dat de sporthal op het Europapark er komt. Mocht dat niet het geval zijn, dan zal heroverwogen moeten worden of toch een sporthal onderdeel gaat uitmaken van de MFA.

Verbinding met bieb

Voorts krijgen christelijke basisschool De Tamarisk en het COP (Buitenschoolse Opvang) een plek in de nieuwe accommodatie. De bibliotheek blijft in haar huidige gebouw zitten, maar gaat wel via een verbinding onderdeel uitmaken van de accommodatie.

Gebruikers denken mee

Wethouder Ton Schroor onderstreepte tijdens de startbijeenkomst dat De Wijert straks de beschikking krijgt over een duurzame accommodatie, die gebaseerd is op de inbreng van gebruikers. “Ouders, leerlingen, sporters en lezers kunnen aan de slag en aangeven wat belangrijk voor ze is. Ik ben blij met deze werkwijze. Op deze manier staat er straks een nieuwe accommodatie die precies aansluit op de wensen van de gebruikers. En dát is wat we graag willen.”

Hoe verder?

De planning is om vóór de zomervakantie duidelijk te hebben wat de criteria voor de nieuwe accommodatie zijn. Vervolgens nodigt de Gemeente drie architecten uit om een ontwerp te maken. In de loop van de herfst komt dan een winnend ontwerp uit de bus. Daarna is het aan de raad om in te stemmen met de gemaakte plannen en om hiervoor de nodige kredieten beschikbaar te stellen.